خانه

[wpml-string context="arshidfarzanegan.com" name="ownerName"]farshid farzanegan[/wpml-string]
[wpml-string context="arshidfarzanegan.com" name="ownerName"]farshid farzanegan[/wpml-string]
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات
[wpml-string context="arshidfarzanegan.com" name="aboutTitle"]about me[/wpml-string]
[wpml-string context="arshidfarzanegan.com" name="aboutTxt"]

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات

تحصیلات:
• کارشناس ارشد شیمی کاربردی
• دانش آموخته مدیریت استراتژیک از موسسه OCU انگلستان
• دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار از موسسه QAL انگلستان و مدرسه کسب و کار علوم و فنون تهران
• دانش آموخته فوق دکترا مدیریت استراتژی از دانشگاه تربیت مدرس

[/wpml-string]
 
Blog
meetings

interviews

Webinars

News

Books

forms
Back to top button